Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)OBJAVLJENI PRVI RAZPISI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo prva javna razpisa iz novega programa razvoja podeželja. celoten razpis na: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/
Za letošnje in prihodnje leto je za ukrep pomoč mladim prevzemnikom kmetij razpisanih 10,300 mio EUR in za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20,350 mio EUR. V prihodnjih sedmih letih pa bo za vse ukrepe, ki spodbujajo dvig konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in usposobljenosti ter razvoja lokalnih podeželskih območij skupno namenjenih dobrih 565,286 mio EUR.
“Ministrstvo z javnimi razpisi iz novega programa razvoja podeželja omogoča širok nabor možnosti za podpore razvojnim ambicijam kmetijstva, gozdarstva, živilsko predelovalne industrije, podjetništva in razvoja podeželja širše. Pričakujemo, da bodo ta sredstva pomembno prispevala k novim razvojnim aktivnostim in da jih bodo upravičenci učinkovito izkoristili za izpolnitev svoje vizije razvoja,” je na novinarski konferenci poudarila državna sekretarka Branka Tome.
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij se bo podelila mladim kmetom za prvi lastniški prevzem ne glede na način prevzema. V preteklem obdobju so pogoj izpolnjevali le tisti mladi prevzemniki, ki so kmetijo pridobili na osnovi darilne ali izročilne pogodbe, sedaj je upravičen tudi nakup ali dedovanje kmetije.
V okviru ukrepa  posodabljanje kmetijskih gospodarstev bo pomoč dodeljena kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter naložbe, namenjene izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo. Razpis pa zajema vse kmetijske proizvode, ne zgolj tiste, ki so namenjeni za prehrano. Višina sofinanciranja investicije je od 30 do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Javni razpisi bodo odprti, kar pomeni, da se bo pri obravnavi vlog upošteval vrstni red oddanih vlog na agencijo, s čimer se vlagateljem omogoča daljše časovno obdobje za pripravo vlog. Pri tem je potrebno opozoriti vse potencialne vlagatelje, da ustrezno pripravijo svoje vloge, saj ob morebitni dopolnitvi vloge izgubijo mesto, ki so ga pridobili ob vložitvi vloge in se pomaknejo na konec vrste. Vloge na javne razpise bo agencija začela uvrščati na listo prejetih popolnih vlog 10. dan po objavi posameznega javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Pri oblikovanju tokratnih javnih razpisov je ministrstvo razširilo nabor dejavnosti, ki so lahko podprte s sredstvi sklada, in podprlo tudi nekmetijskih dejavnosti na kmetijah in v mikro podjetjih. Sredstva so dostopna širšemu krogu upravičencev na podeželju. Z usmeritvami javnih razpisov ministrstvo spodbuja povečevanje obsega pridelave in prireje, uvajanje novih storititev in dejavnosti, dvig nivoja znanja v kmetijstvu, povezovanje in skupen nastop na trgu.
Poseben poudarek je dan tudi prilagajanju kmetijske proizvodnje klimatskim spremembam, saj imajo tovrstne investicije posebno težo pri vstopnem pragu za sofinanciranje, večji pa je tudi delež sofinanciranja izvedbe javnih projektov namakanja in komasacij.
Prvič se bo v Sloveniji začel izvajati t.i. LEADER pristop razvoja podeželja, ki spodbuja razvoj lokalnih podeželskih območij z animacijo lokalnega prebivalstva in njihovih razvojnih iniciativ ter projektov.
Pri oblikovanju javnih razpisov je ministrstvo poenostavilo tudi administrativne postopke. Po novem je pomembno zmanjšan obseg potrebne dokumentacije pri ključnih razpisih, zahtevane so le priloge, ki so nujno potrebne za kontrolo upravičenosti in jih ni v javnih evidencah. Ločen je tudi obseg in zahtevnost razpisne dokumentacije za enostavne in zahtevne naložbe, za ocenjevanje vlog pa so postavljeni zelo jasni kriteriji, kar odpravlja subjektivne napake pri ocenjevanju vlog.
Vsi prejemniki sredstev morajo poročati agenciji še vsaj 5 let in sicer preko vodenja knjigovodstva po metodologiji FADN ali standarda, ki se uporablja za ugotavljanje dohodka.
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_republike_slovenije_za_obdobje_2007_2013/javni_razpisi/

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS