Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Kmetijski proračun v letu 2008 za 27 % višji

MKGP realiziralo sprejeti proračun za leto 2007 v višini skoraj 380 mio. €. Za leto 2008 je proračun povečan na 486 mio. €, kar znaša povečanje za 27 % glede na leto 2007.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v lanskem letu izplačalo skupno slabih 380 milijonov eurov slovenskih in evropskih sredstev, kar predstavlja 99 odstotkov vseh sredstev sprejetega proračuna. S prerazporeditvami je Vlada RS omogočila izplačilo vseh prevzetih obveznosti do vlagateljev po ukrepih iz programa razvoja podeželja 2004–2006, ministrstvo pa je pravočasno izplačalo tudi neposredna plačila na površine in živali ter v celoti pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu iz leta 2006.
Sprejeti proračun ministrstva za leto 2007 je znašal dobrih 382 milijonov eurov. S prerazporeditvami sredstev v aprilu in maju pa se je ta povečal na slabih 407 milijonov eurov oz. za 6,3 odstotke. Vlada je s prerazporeditvijo omogočila, da je ministrstvo do konca julija izplačalo vse prevzete obveznosti do vlagateljev iz ukrepov programa razvoja podeželja 2004 – 2006, ki so bila prvotno načrtovana za letošnje leto. Poleg tega so bila pravočasno izplačana tudi neposredna plačila na površine in živali ter v celoti izplačana pomoč za odpravo posledic škode v kmetijstvu iz leta 2006. Ministrstvo je po načrtih izplačevalo in črpalo tudi evropska sredstva. Za izvajanje skupne kmetijske politike in strukturne ukrepe razvoja podeželja je bilo v sprejetem proračunu na voljo dobrih 160 milijonov evropskih sredstev. Do konca lanskega leta je ministrstvo izplačalo skupno več kot 143 milijonov eurov oz. 89 odstotkov vseh sredstev. Večina preostalih sredstev je bila v proračunu predvidena za intervencijske ukrepe, ki jih v lanskem letu zaradi razmer na trgu ni bilo potrebno izvajati in so zato ostala neizplačana. Največ sredstev je ministrstvo v preteklem letu namenilo izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2004-2006, in sicer dobrih 155 milijonov eurov, za neposredna plačila 74 milijonov, kmetijske ukrepe v okviru Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 dobrih 15 milijonov in za ukrepe za stabilizacijo trga 8 milijonov eurov.

Tudi v letu 2008 bo največji del sredstev namenjen izvajanju SKP. Ministrstvo z organi v sestavi ima v letu 2008 na razpolago sprejeti proračun v višini dobrih 486 milijonov eurov, kar predstavlja 27 odstotno povečanje glede na sprejeti proračun 2007 oz. 19 odstotkov glede na dodatne prerazporeditve. Povečanje proračuna ministrstva v 90 odstotkih predstavljajo sredstva EU.
Največje povečanje sredstev je namenjeno izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 (PRP 2007 – 2013), neposrednim izplačilom na površino in živali, tržnim ukrepom predvsem zaradi reforme sektorja sladkorja in zavarovanju kmetijske pridelave. Za PRP 2007 – 2013 je tako namenjenih slabih 173 mio eurov, kar predstavlja dobrih 35 odstotkov celotnega proračuna MKGP. S spremembo se povečujeta slovenski delež  za 4,2 mio eurov in evropski za 71,5 mio eurov. S povišanim proračunom bo omogočeno izplačilo ukrepov PRP 2007 - 2013 po posameznih oseh.
Za neposredna plačila je skladno z letošnjo uredbo v prihodnjem letu namenjenih dobrih 141 mio eurov, kar predstavlja 29 odstotkov celotnega kmetijskega proračuna. Od tega je 40 odstotkov plačil zagotovljenih iz evropskih sredstev, 60 odstotkov pa se skladno s pristopno pogodbo zagotavlja iz nacionalnega proračuna. Za ukrep zavarovanja kmetijske pridelave, ki pozitivno prispeva k zmanjševanju pritiskov na proračunsko rezervo ob pojavu naravnih nesreč v kmetijstvu, se povečuje sredstva na dobrih 6 mio eurov.

Nadzor nad porabo sredstev
V letu 2007 je bilo na ministrstvu vključno z organi v sestavi opravljenih več revizij Računskega sodišča RS. Odzivno poročilo je bilo potrebno le v dveh primerih, saj so bili že v času revizijskega pregleda sprejeti potrebni ukrepi za odpravo nepravilnosti oziroma nesmotrnosti. Odzivno poročilo je bilo zahtevano v revizijskem poročilo o pravilnosti poslovanja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v letu 2004. Računsko sodišče je ocenilo, da so ukrepi, ki jih je sprejela agencija za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2004, zadovoljivi. Drugo odzivno poročilo pa je bilo zahtevano v okviru revizije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ukrepov za preprečevanje in odpravo posledic suše. Po mnenju računskega sodišča bi morala Slovenija dati poudarek bolj na preprečevanje nastanka škode kot pa njeni odpravi. Ministrstvo je sprejelo dodatne ukrepe za odpravo nesmotrnosti, ki so bile ugotovljene v reviziji, obenem pa tudi začelo z aktivnostmi vzpostavljanja sistema preprečevanja posledic suše v kmetijstvu. V ta okvir med drugim sodijo izdelava študije o vplivu klimatskih sprememb na kmetijstvo, vzpostavitev sistema vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, ki se zadnji dve leti ni izvajalo, ter več sredstev, namenjenih za izgradnjo namakalnih sistemov v novem programu razvoja podeželja. (vir: MKGP)


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS