Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)MKGP OBJAVILO ŠTIRI NOVE JAVNE RAZPISI V OKVIRU PRP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. januarja 2008 v Uradnem listu RS objavilo štiri javne razpise v okviru novega programa razvoja podeželja.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. januarja 2008 v Uradnem listu RS objavilo štiri javne razpise v okviru novega programa razvoja podeželja. Za ukrep zgodnjega upokojevanja kmetov je za letošnje leto razpisanih 8,16 mio EUR, v celotnem sedemletnem obdobju pa bo za ukrep namenjenih dobrih 23,4 mio EUR. Za ukrep komasacije in infrastruktura je za leti 2007 in 2008 razpisanih 5,1 mio EUR. Za ukrep podpore skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje je v letošnjem letu razpisanih 1,45 mio EUR v celotnem sedemletnem obdobju bo za ukrep namenjenih 6,6 mio EUR, za ukrep ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev pa je letos razpisanih 850 tisoč EUR, za celotno obdobje do leta 2013 pa dobrih 2,8 mio EUR.

Zgodnje upokojevanje kmetov
Sredstva, ki se zagotavljajo v obliki mesečne rente, se bodo dodelila kmetom: starejšim od 57 let, ki  imajo urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti; še niso  v pokoju in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijsko gospodarstvo prenesti na izbranega naslednika. Cilj ukrepa je spodbuditi generacijsko zamenjavo gospodarjev na kmetijah, zmanjšati povprečno starost gospodarjev in posledično dvigniti proizvodno sposobnost ter konkurenčnost slovenskih kmetij. Novost ukrepa je tudi povečana minimalna velikost kmetijskega gospodarstva iz 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč na 5 ha. Upravičenci lahko prejemajo rento največ 10 let oziroma do izpolnjenega 70 leta in se zmanjša za znesek pokojnine, ko jo ta pridobi. Višina rente pa je odvisna od velikosti prenesenega kmetijskega gospodarstva.

Komasacije in infrastruktura za leti 2007 in 2008
Do podpor so upravičene občine v katerih se izvaja večinski del komasacije, upravičenci oziroma končni uporabniki dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč. Cilj ukrepa je pospešiti prestrukturiranje kmetijstva, ki vodi v učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov in s tem k povečanju dohodka in produktivnosti dela. V letošnjem letu se v okviru ukrepa podpira ne samo izvedba komasacij ampak tudi izgradnja posledično nastale nove infrastrukture, kar bo bistveno pripomoglo k celostnemu odpravljanju posestno strukturnih ovir za učinkovitejšo in bolj ekonomično obdelavo kmetijskih zemljišč.
Nova infrastruktura so poti namenjene dostopu do kmetijskih in gozdnih zemljišč na komasacijskem območju oziroma neposredno ob njem in ki je kot taka opredeljena tudi v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja. Po končanem komasacijskem postopku bodo poti postale last občine, vendar ne bo imela značaja občinskih kategoriziranih javnih poti. Višina sofinanciranja je do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 20 tisoč EUR, najvišji znesek pa 1,5 mio EUR.

Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
Sredstva se bodo dodelila  skupinam proizvajalcev, ki  združujejo proizvajalce vključene v eno od shem kakovosti za določen kmetijski proizvod ter uporabljajo pripadajoči simbol kakovosti oziroma zaščitni znak. Cilj ukrepa je doseči boljše poznavanje proizvodov iz shem kakovosti s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje teh proizvodov s strani proizvajalcev. V tem okviru bodo podprte aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike, da gre za proizvod iz upravičene sheme kakovosti z določenim zaščitnim znakom oziroma simbolom kakovosti, ki ima specifične lastnosti in je višje kakovosti zaradi specifičnih proizvodnih metod, načina pridelave ali predelave. Upravičene sheme kakovosti so: ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila, kakovostna vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vina PTP, integrirana pridelava, višja kakovost. Najvišji znesek znaša 200 tisoč EUR na projekt.

Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev
Sredstva se bodo dodelila skupinam proizvajalcev, ki jih je pristojni organ RS uradno priznal od 1. 1. 2003 naprej in združujejo ekološke proizvajalcev določenega ekološkega kmetijskega proizvoda ali iz določenega območja RS ali pa združujejo proizvajalce določenega zaščitenega kmetijskega proizvoda. Cilj ukrepa je olajšati administrativno ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev ekoloških in zaščitenih kmetijskih proizvodov z namenom, da se poveča obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev, zagotovi cenovna politika skupine proizvajalcev, poveča odstotek skupnega trženja, izvaja skupne projekte informiranja in promoce ter uredi nadzor nad uporabo zaščitenega znaka oz. simbola kakovosti. Višina sofinanciranja znaša do 5 odstotkov letnega obsega tržne proizvodnje skupine na dan 31. 12. za preteklo leto. Finančna pomoč se upravičencu dodeli letno na podlagi letnih vlog, vendar največ za obdobje petih let. Ne glede na obseg lastne tržne proizvodnje, podpora ne sme presegati 100 tisoč EUR v prvem in drugem letu, 80 tisoč EUR v tretjem letu, 60 tisoč EUR v četrtem letu in 50 tisoč EUR v petem letu. (vir: MKGP)

Dodatne informacije za upravičence
Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/
oziroma na telefonski številki 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS