Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Ministrstvo objavilo tri nove javne razpisi v okviru PRP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 29. februarja 2008 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise v okviru novega Programa razvoja podeželja za obdobje 2007 - 2013.


 Za ukrep obnova in razvoj vasi je v tem javnem razpisu razpisanih 6 mio EUR, v celotnem sedemletnem obdobju pa bo za ukrep namenjenih 30,2 mio EUR. Za ukrep ohranjanje in izboljšanje dediščine na podeželju je v tem razpisu razpisanih 2,8 mio EUR, v celotnem sedemletnem obdobju pa bo za ukrep namenjenih dobrih 14 mio EUR. Za ukrep izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader je razpisanih 33,7 mio EUR za celotno obdobje do leta 2013. Vsi danes objavljeni javni razpisi so odprti do porabe sredstev oziroma do objave obvestila o zaprtju.

Obnova in razvoj vasi

Do podpor so upravičene vse občine, ki imajo namen izvajati obnovo in razvoj vasi. Predmet podpore so gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in drugi splošni stroški povezani z naložbo.
Cilj ukrepa je urediti površine, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih naseljih,
infrastrukturo, ki je povezana z izgledom vaških središč in infrastrukturo ter povezave znotraj naselij. Z ukrepom se želi tudi vzpodbuditi obnavljanje in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena z namenom medgeneracijskega druženja, kulturno – umetniške, športne in druge prostočasne dejavnosti lokalnega prebivalstva na območju podeželskega prostora.
Ukrep se v prejšnjem programskem obdobju ni izvajal. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta, mora se izvesti izven mesta in mora imeti pridobljeno soglasje k finančnemu pokritju s strani Ministrstva za finance (MF).
Višina sofinanciranja je do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 10 tisoč EUR, najvišji znesek pa 250 tisoč EUR. Najvišja vrednost naložbe je lahko 600 tisoč EUR in upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju prejme največ 750 tisoč EUR.

Ohranjanje in izboljšanje dediščine na podeželju

Sredstva se bodo dodelila fizičnim in pravnim osebam ter občinam, ki so lastniki objekta oziroma
prostora, ki je predmet podpore. Predmet podpore so stroški, povezani z obnovo ali izgradnjo objekta ali prostora, kot so gradbena in obrtniška dela ter konservatorsko – restavratorski posegi, nakup nove opreme, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in drugi splošni stroški povezani z naložbo.
Cilj ukrepa je obnoviti kulturno dediščino na podeželju med katero spadajo kulturni spomeniki lokalnega in državnega pomena, objekti znotraj območja naselbinske dediščine, ki so razglašeni kot spomenik lokalnega ali državnega pomena ter spomeniki oblikovane narave in kulturne krajine. Prav tako želi ukrep vzpodbuditi ureditev muzejev na prostem, ekomuzejev, prostorov za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine in ureditev ter izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja.
Ukrep se v prejšnjem programskem obdobju ni izvajal. Vlagatelji morajo imeti izdelan program
upravljanja naložbe, kulturnovarstveno soglasje in konservatorski program za nekatere naložbe.
Izvajati se mora izven mesta. V primeru, da je vlagatelj občina mora biti naložba del občinskega
razvojnega programa potrjenega s strani občinskega sveta in mora imeti pridobljeno soglasje k
finančnemu pokritju s strani MF. Višina sofinanciranja je do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 3 tisoč EUR. Najvišja vrednost naložbe je lahko 360 tisoč EUR, upravičenec pa lahko v obdobju zadnjih treh let prejme največ 200 tisoč EUR.

Izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader

Do podpor so upravičene delujoče in pripoznane lokalne akcijske skupine (LAS). Predmet
podpore so stroški materiala in storitev, ki so nastali z izvedbo projektov, promocije projektov, upravne in administrativne ustanovitve LAS in stroški, ki so nastali z usposabljanjem in animacijo za izvajanje pristopa Leader.
Cilj ukrepa je vodenje LAS, izvajanje lokalnih razvojnih strategij, spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za izvajanje pristopa Leader.
Ukrep se v prejšnjem programskem obdobju ni izvajal. LAS mora imeti pravno organizacijsko obliko, svoj bančni račun ali podračun, oblikovano tripartitno partnerstvo, v katerem morajo imeti na nivoju odločanja partnerji nejavnega sektorja vsaj polovico glasov in delovati mora na zaokroženem podeželskem območju s 5 do 150 tisoč prebivalci. Višina sofinanciranja je do 50 odstotkov upravičenih stroškov za aktivnosti vodenja LAS in pridobivanja strokovnih znanj ter animacije območja in do 80 odstotkov za aktivnosti spodbujanja medregijskega in čezmejnega sodelovanja. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči za izvajanje projekta znaša 2 tisoč EUR, najvišji znesek pa 70 tisoč EUR na projekt. Za projekte sodelovanja pa znaša najnižji znesek 2 tisoč EUR, najvišji pa 30 tisoč EUR na projekt. Sredstva, porabljena za delovanje posamezne LAS ne smejo preseči 20 odstotkov vseh dobljenih sredstev.

Dodatne informacije za upravičence

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/ in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/
V Leader pisarni za ukrep Izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za
izvajanje pristopa Leader: telefon: 01/478-9128, 01/478-9358; e-pošta: leader.mkgp@gov.si
oziroma na telefonski številki 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS