Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)MINISTRA JARC IN VIZJAK PREDSTAVILA JAVNA RAZPISA

Ministra za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc sta na novinarski konferenci predstavila javna razpisa za podporo podjetjem.
Za ukrep kmetijskega ministrstva »Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij«,
je v tem javnem razpisu razpisanih 12 mio EUR, za celotno sedemletno obdobje pa dobrih 55 mio
EUR. Za ukrep Slovenskega podjetniškega sklada, izvajalske institucije Ministrstva za
gospodarstvo, »Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za
mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi«, pa je namenjenih
dobrih 10 mio EUR. Javna razpisa sta medsebojno usklajena in se dopolnjujeta. Večina podjetij,
ki so izločena iz razpisa podjetniškega sklada se tako lahko prijavi na razpis ministrstva in
obratno.
Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
Do podpor so upravičena podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki ali zadruge, z največ devetimi zaposlenimi osebami in imajo sedež ter opravljajo dejavnost
izven mest. Predmet podpore so gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme, vključno z
informacijsko komunikacijsko tehnologijo in drugi splošni stroški povezani z naložbo.
Cilj ukrepa je ustanovitev in razvoj mikropodjetij, pospešitev ustvarjanja novih delovnih mest, dvig
podjetniških veščin in upravljavskih znanj ter izboljšanje stanja na področju podjetništva na podeželju.
Pogoji za gospodarski razvoj na podeželju so namreč omejeni in se bo s tem prispevalo k izboljšanju
socialnih in ekonomskih razmer.
Ukrep se v tem programskem obdobju izvaja prvič. Upravičenci morajo imeti ustrezno investicijsko
tehnično dokumentacijo, vsa dovoljenja, izdelan poslovni načrt in poravnane obveznosti do
države.
Višina sofinanciranja je do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči
znaša 20 tisoč EUR, najvišji znesek pa 200 tisoč EUR na upravičenca v obdobju zadnjih treh let
oziroma 100 tisoč EUR za upravičence, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju. Najvišja vrednost
naložbe pri obnovljivih virih je 480 tisoč EUR.
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in
srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi
Do podpor so upravičena podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki
posamezniki, z največ devetimi zaposlenimi na dan 30. junij 2007 in imajo sedež ter opravljajo
dejavnost izven mest. Predmet podpore je nakup novih strojev, strojne in programske opreme, ki
predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi ali temeljito izboljšanimi
proizvodi in storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi spremembami proizvodnega procesa v
obstoječem obratu na tehnološkem področju.
Cilj ukrepa je spodbujanje podjetij v investicijska vlaganja za proizvodnjo, izvajanje novih ali temeljito
izboljšanih proizvodov, storitev ali procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij, merjeno
z večjo rastjo in produktivnostjo ter v konkurenčnejšem nastopu na trgu in večji dodani vrednosti na
zaposlenega.
Upravičenci morajo imeti izdelan poslovni načrt, izjavo o številu zaposlenih, seznam upravičenih
stroškov in poravnane obveznosti do države.
Višina sofinanciranja je do 50 odstotkov upravičenih stroškov začetne investicije za mikro in mala
podjetja, do 40 odstotkov za srednje velika podjetja in do 30 odstotkov za podjetja iz sektorja transporta.
Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 40 tisoč EUR, najvišji znesek pa 200 tisoč EUR na
upravičenca oziroma 95 tisoč EUR za upravičence, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.
Dodatne informacije za upravičence
Več informacij o objavljenem javnem razpisu ministrstva lahko zainteresirani dobijo:
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/
in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja:
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/
oziroma na telefonski številki 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek
od 8.00 do 14.30 ure
Več informacij o objavljenem javnem razpisu sklada lahko zainteresirani dobijo:
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS):
www.podjetniskisklad.si
na sedežu SPS, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, pisarna št. 1, pri svetovalki Marjani Šipek, vsak delovni
dan med 9.00 in 14.00 uro
oziroma na telefonskih številkah 02/234-1252 (Marjana Šipek), 02/234-1272 (mag. Manfred Lepej),
02/234-1245 (Jožef Babič), 02/234-1274 (Bojana Mikeln) in 02/234-1264 (mag. Boštjan Vidovič).

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS