Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Vlada potrdila program KGZS

Vlada je na današnji seji podala soglasje k Programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov ter finančnemu načrtu za leto 2008 in sprejela Slovenski program zbiranja podatkov za potrebe skupne ribiške politike za leto 2008. Vlada je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2008 Zavoda za ribištvo Slovenije in Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo (IHPS) Žalec ter soglaša s Poslovnim poročilom za leto 2007 obeh organizacij.

Program Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)

 

Program dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov ter finančni načrt za leto 2008 obsega vse službe in dejavnosti zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov, ki se financirajo iz slovenskega proračuna v skladu z dodeljenimi sredstvi v proračunu za leto 2008 in dejavnosti, ki jih opravljajo na trgu kot lastno dejavnost in prihodke in izdatke od pobranega zborničnega prispevka.

 

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in KGZS sta zadolžena, da vladi, v primeru rebalansa proračuna ali ob morebitnih drugih pomembnejših spremembah sredstev na proračunskih postavkah, navedenih v finančnem načrtu, v dveh mesecih od sprememb ponovno predložita v soglasje s spremembami vrednostno usklajen, spremenjen in dopolnjen program.

 

Ob aktivni vlogi zbornice pri izvajanju Skupne kmetijske politike, Programa razvoja podeželja in ob sodelovanju z ministrstvom pri zdravstvenem pregledu Skupne kmetijske politike, bo zbornica v letu 2008 izpeljala naslednje projekte, ki so se delno pričeli že v letu 2007: analiza članstva za potrebe boljšega nudenja vrst storitev ki jih le ti potrebujejo; vzpostavitev zahtev slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva ter razvoja podeželja in sicer najprej s spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih in zahtevo po spremembi davčne zakonodaje; nadaljevanje s projektom poslovne odličnosti; izvajanje vizije in strategije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije; aktivna kadrovska politika, spodbujanje izobraževanja zaposlenih; razvoj blagovne znamke Podeželje v mestu; intenzivnejše delovanje na mednarodnem področju; vzpostavitev nove spletne strani kot modernega komunikacijskega orodja.

 

Program zbiranja podatkov za potrebe skupne ribiške politike

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) EU št. 1543/2008 z dne 29. junija 2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike in Uredbe Komisije (ES) št. 1639/2001 z dne 25. julija 2001 o uvedbi minimalnih in razširjenih programov Skupnosti za zbiranje podatkov v ribiškem sektorju ter določitvi podrobnosti pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000, morajo države članice pripraviti letne programe zbiranja podatkov za posamezno leto, ki je podlaga za zbiranje in upravljanje s podatki, potrebnimi za vodenje skupne ribiške politike. Vrsta in nabor podatkov, ki se zbirajo, so določeni z navedenima uredbama. Program za leto 2008 je sestavljen iz naslednjih modulov: ribolovne možnosti; ribolovni napor; ulov in iztovor, zavržki in rekreacijski ribolov; ulov na enoto ribolovnega napora; pregled znanstvene ocene;  zbiranje podatkov o dolžini in starosti rib; ostala biološka vzorčenja; ekonomski podatki o plovilih;  ekonomski podatki o ribiški predelovalni industriji, baze podatkov ter nacionalna in mednarodna koordinacija. Ustrezni podatki bodo skladno z navedenima uredbama posredovani Komisiji. Sprejetje programa je podlaga za črpanje sredstev, ki jih Komisija namenja za izvajanje navedenega programa. Komisija bo v letu 2008 nakazala predplačilo v višini 25 odstotkov upravičljivih stroškov, ostala sredstva do maksimalne višine 50 odstotkov upravičljivih stroškov pa po predložitvi finančnega poročila in zahtevka za povračilo v letu 2009.

 

 

Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo (ZRRS)


ZZRS deluje kot javni zavod od leta 2001. V okviru izvajanja registriranih dejavnosti zaupane naloge izvaja kot javno službo na področju sladkovodnega in morskega ribištva ter tržno dejavnost. Tržna dejavnost pa obsega raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost javne službe, vzrejo in prodajo rib ter ribiških potrebščin, izdajanje strokovne revije in druge periodike, izvajanje izobraževanja ter druge naloge, določene v letnem programu dela in v finančnem načrtu.

V letu 2008 bo zavod: vzpostavil celovit informacijski sistem ribištva; vodil ribiški kataster in izvajal naloge povezanih z njim; izvajal monitoring populacij rib, kjer je načrtovano vzorčenje na 17 lokacijah; vzorčil izbrane vodotoke in razvil metodologije za vrednotenje ekološkega stanja v panonski nižini, v donavskem delu, ter vzorčil v Bohinjskem in Blejskem jezeru; razvil metodologije vzorčenja, ki bodo zlasti za vrste rib, za katere so določena območja Natura dale reprezentativne rezultate za podajanje ocene stanja ohranjenosti populacij posameznih vrst v Sloveniji in stanja ohranjenosti populacij v območjih Natura 2000; za vzdrževanje stanja naravnih populacij določenih vrst rib v tekočem letu načrtoval njihov vložek.

 

Svet zavoda je sprejel sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v višini 55,5 tisoč EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za gradnjo nove upravno-poslovne stavbe.

 

Program dela in finančni načrt Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo (IHPS)

Poslovni izid inštituta za leto 2007 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 94,4 tisoč EUR. V bilanci stanja se ta presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 zmanjša za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v letu 2006, ki je znašal 146,6 tisoč EUR. Bilanca stanja konec leta 2007 tako izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 52,2 tisoč EUR.

 

Inštitut je z odločbo pooblaščen za ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v postopku njihove registracije in za opravljanje rednega pregledovanja naprav za njihovo nanašanje. Z odločbo Fitosanitarne uprave Republike Slovenije je inštitutu dodeljeno javno pooblastilo za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve sadik hmelja, razen kategorije "certificirane sadike A" in imenovan za izvajalca uradnega preizkušanja sort hmelja v postopku vpisa sort hmelja v sortno listo – preizkušanje RIN (razločljivost, izenačenost in nespremenljivost) ter VPU sorte (vrednost za pridelavo in uporabo).

 

Inštitut prav tako opravlja naloge kot javna služba na področju: genske banke hmelja ter zdravilnih in aromatičnih rastlin; selekcije in introdukcije hmelja ter zdravilnih zelišč; žlahtnjenja hmelja; certificiranja pridelka hmelja; vodenja evidence centrov za certificiranje in pridelka hmelja; potrjevanje geografskega porekla in kakovosti hmelja s certifikatom; ocenjevanje letnika hmelja; določanja minimalnih kakovostnih zahtev pri certificiranju pridelka hmelja; kontrole integrirane pridelave sadja, grozdja, zelenjave in poljščin; tehnologij pridelave in varstva hmelja.

 

 

Poslovno in računovodsko poročilo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za leto 2007


Poslovni izid inštituta za leto 2007 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 94,4 tisoč EUR. V bilanci stanja se ta presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 zmanjša za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v letu 2006, ki je znašal 146,6 tisoč EUR. Bilanca stanja konec leta 2007 tako izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 52,2 tisoč EUR.

 

 

Celotni prihodki v letu 2007 so bili za 20 odstotkov višji v primerjavi z letom 2006 oziroma za 269,8 tisoč EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za 23 odstotkov oziroma 298,3 tisoč EUR višji kot leto poprej. Prihodki pridobljeni iz državnega proračuna so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 16 odstotkov oziroma za 139,7 tisoč  EUR. S strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) je inštitut v primerjavi s predhodnim letom pridobil dodatnih 115,5 tisoč EUR (podpora novi strokovni nalogi Tehnologije pridelave hmelja in varstva hmelja 59.060 EUR, povečanje sredstev za strokovno nalogo Ocenjevanje FFS za 37.884 in sofinanciranje CRP-Konkurenčnost Slovenije 18.543 EUR). S strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je inštitut zaradi novega CRP in aplikativnega projekta pridobil 24,2 tisoč EUR več sredstev kot v letu 2006. V primerjavi z letom 2006 so se, zaradi sofinanciranja strokovne naloge (Tehnologija pridelave hmelja in varstva hmelja kot podporo svetovanju v hmeljarstvu) s strani KGZS in zaradi višjega prihodka od prodaje hmelja, prihodki na trgu v letu 2007 povečali za 158,1 tisoč EUR.

 

 

Celotni odhodki so bili v letu 2007 za odstotek višji oziroma za 12,2 tisoč EUR kot v letu 2006.

 

 

Med letom je inštitut zaradi likvidnostnih težav najel kratkoročne kredite v višini 250 tisoč EUR in jih do konca leta v celoti odplačal.

 

 

Ocena ustavnosti člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS


Pobudniki izpodbijajo avtentično razlago petega odstavka 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (ZSKZ). Navedbe pobudnikov po mnenju vlade niso utemeljene.

 

 

Avtentična razlaga v pravno normo ne uvaja nič novega in pomeni zanikanje trditve pobudnikov, da  dejansko pomeni spremembo petega odstavka 10. člena ZSKZ, zato ni v neskladju z Ustavo RS.

 

 

Avtentična razlaga opisuje določilo petega odstavka 10. člena ZSKZ, ki je pomensko v tolikšni meri  nejasno, da povzroča diametralno nasprotujočo razlago in zato jo je bilo potrebno pomensko razložiti. Avtentična razlaga daje normi petega odstavka 10. člena zakona vsebino, ki jo je imela že ob njeni uveljavitvi in ta vsebina se je v praksi tudi izvajala vse do sprejetja nasprotne razlage Računskega sodišča.

 

Temeljna naloga sklada je izvajanje kmetijske zemljiške politike, ki se izvaja z nakupi za državo strateško zanimivih kmetijskih zemljišč in gozdov. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) se ponudb za prodajo na trgu ne da planirati in jih je praktično nemogoče vnaprej napovedati. Na ponudbo se mora sklad v imenu države prijaviti v zakonsko določenem 30 dnevnem roku ter tudi plačati kupnino v roku, ki ga določi prodajalec. Zakon o javnih financah (ZJF) je za opisano poslovanje sklada neprimeren, ker ne omogoča pravočasnega plačila kupnine s črpanjem proračunskih sredstev. S stališča državnih interesov ni sprejemljivo, da se zaradi formalnih ovir država ne pojavlja na trgu kot kupec strateško zanimivih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov.

 

Sklad ni neposredni proračunski porabnik in si sredstva za opravljanje nalog zagotavlja izključno iz svojega poslovanja in nima sklenjene pisne pogodbe za financiranje sklada v skladu z ZJF. Razlaga petega odstavka 10. člena ZSKZ Računskega sodišča povzroča skladu težave pri izvajanju njegovih nalog, ker je zaradi te razlage sklad ob vsa razpoložljiva finančna sredstva, če jih mora nakazati v proračun ne glede na sprejet program dela in finančni načrt. V slovenskem proračunu pa za delovanje sklada ni načrtovanih sredstev, ker se mora samofinancirati in njegovo poslovanje ni primerljivo z ostalimi zavodi, ki so posredni proračunski porabniki in imajo sklenjene pisne pogodbe za prevzemanje obveznosti.

 

 

Imenovanje članice Sveta IHPS


V Svet zavoda IHPS se za obdobje od 30. maja 2008 do 21. julija 2009 imenuje Lidija Lipič Berlec, svetovalka I pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Trenutna članica sveta, predstavnica ustanovitelja, Alenka Marjetič Žnider, višja svetovalka II pri, bo v obdobju koristila redni letni in porodniški dopust in ne bo imela možnosti v njem aktivno sodelovati.

Trenutna članica sveta, predstavnica ustanovitelja, Alenka Marjetič Žnider, višja svetovalka II pri, bo v obdobju koristila redni letni in porodniški dopust in ne bo imela možnosti v njem aktivno sodelovati.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS