Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Srečanje ministra Pogačnika s predstavniki pridelovalcev in predelovalcev mleka

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je v sredo, 21. oktobra, ponovno srečal s predstavniki kmetov, ki proizvajajo mleko in mlečne živilskopredelovalne industrije.Vlada RS se zaveda pomena mlečne proizvodnje za slovensko kmetijstvo, zato je v letošnjem letu sprejela več ukrepov za stabiliziranje tega sektorja. Prav tako je podprla tudi vsa prizadevanja Evropske komisije v okviru ukrepov skupne kmetijske politike EU, ki že kažejo prve znake izboljšanja razmer na mlečnem trgu. Iz poročila o razmerah na trgu mleka v letu 2009, ki ga je v ponedeljek predstavila Evropska komisija kmetijskim ministrom EU, je razvidno, da se stanje v sektorju postopno izboljšuje. Tako se cene mlečnih proizvodov v EU kot svetovnem trgu povečujejo. Povprečne EU cene masla (18% višja kot intervencijska cena), posnetega mleka v prahu (12%) in polnomastnega mleka (12%) so nad intervencijskimi odkupnimi cenami. Še vedno so na voljo izvozne spodbude, zanimanje za privatno skladiščenje masla se je zaradi višjih cen zmanjšalo. Cene sirov naj bi se postopno popravile, vendar z nekaj mesečno zakasnitvijo. Povprečna EU cena mleka je bila v avgustu skoraj 26 centov/kg mleka. Najvišje cene so zabeležili na Cipru s 50,58 centov/kg in Finskem z 38,11. Najnižje cene v EU so bile avgusta v Latvij in Litvi, in sicer med 15 in 16 centi/kg mleka.V Sloveniji je bila dejanska odkupna cena 26,32 centa/kg mleka, kar jo uvršča na 14. mesto v EU. Minister Pogačnik je sogovornikom poleg zadnjega stanja na trgu EU predstavil tudi ugotovitve Računskega sodišča EU. Ta med drugim navaja, da si je politika EU za mleko in mlečne proizvode v svojih ciljih do določene mere nasprotujoča, saj si prizadeva doseči tržno ravnovesje, stabiliziranje cen mleka in mlečnih proizvodov, zagotoviti pravičen življenjski standard proizvajalcev mleka in izboljšanje konkurenčnosti evropskega mlekarstva. Po njihovih podatkih naj bi v starih državah članicah EU v letih med 1995 in 2007 opustilo proizvodnjo mleka več kot 500 tisoč kmetij. Minister Pogačnik je predstavil dosedanje ukrepanje Evropske komisije in Slovenije. Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije je pozval k aktivnostim, s katerimi bi izboljšali učinkovitost in konkurenčnost sektorja ter v pogajanjih z mlekarnami zagotovili kmetom ugodnejši dogovor glede odkupne cene mleka. Minister Pogačnik bo opravil tudi pogovor s predstavniki trgovinske zbornice, s katerimi bi se pogovoril o vlogi trgovine v procesu izboljšanja stanja v celotni mlečni verigi. Ukrepi Slovenije Vlada je dodelila posebno državno pomoč za pridelovalce mleka v skupni višini 2 mio EUR. Minister Pogačnik je pojasnil, da je ministrstvo pri pripravi ukrepa moralo upoštevati omejena proračunska sredstva, nacionalno kvoto dovoljene državne pomoči, ki je v veliki meri že izkoriščena, in spodnjo mejo, ki še predstavlja smiselnost in racionalnost izvedbe ukrepa, in sicer okoli 40 €/kravo molznico. Do podpore na kravo molznico bo po sprejeti uredbi upravičenih okoli 2.400 rejcev z okoli 49.000 krav molznic. Kot je dejal minister Pogačnik, to pomeni, da bo do »pomoči upravičena približno polovica celotnega obsega prireje mleka v Sloveniji. To so nedvomno tisti rejci, ki so odvisni od prireje mleka, ki mlečno krizo najbolj občutijo, hkrati pa so za obstoj mlečnega sektorja najbolj pomembni tudi dolgoročno, kar je tudi cilj pomoči.« Glede poziva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije o tolmačenju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je minister po današnjem sestanku pojasnil, da je ministrstvo prejelo seznam upravičencev na podlagi določenih kriterijev iz uredbe s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ministrstvo bo preučilo ustreznost tolmačenja obveznega zavarovanja in se nato odločilo za nadaljnje ukrepanje. Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik je med drugim povedal, da bi kakršnokoli dopolnjevanje seznama upravičencev lahko pomenilo tudi zamik izplačil te pomoči. V uredbi so namreč določeni kriteriji za dodelitev pomoči, in sicer da je kmetija oddala zbirno vlogo v letu 2009 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, v okviru katere morajo rejci izkazovati najmanj tri krave molznice, da morajo kmetijska gospodarstva oddajati mleko v mlekarne 3.333 kg mleka v mlekarne(v prvih štirih mesecih kvotnega leta 2009/2010), ter da je nosilec ali vsaj en član kmetijskega gospodarstva pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Ministrstvo bo slovenskim kmetijskim gospodarstvo pomagalo tudi s pospešitvijo izplačil ukrepov skupne kmetijske politike. V decembru bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predvidoma izplačala okoli 38 mio EUR izplačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kar predstavlja 90 odstotkov vseh tovrstnih plačil. S predvidoma 5. januarjem bo agencija začela izplačevati tudi neposredna plačila na površine, odločbe pa bodo izdane že v decembru letošnjega leta. V januarju naj bi bilo tako izplačanih okoli 100 mio EUR neposrednih plačil. Ministrstvo se tudi sicer zaveda pomena mlečne proizvodnje za slovensko kmetijstvo. Zato je Slovenija ob pregledu reforme skupne kmetijske politike EU lani sprejela poseben ukrep za gorsko višinske in strme kmetije, ki proizvajajo mleko, v skupni višini 2 mio EUR. Ukrep se bo začel izvajati prihodnje leto po potrditvi na Evropski komisiji. Poleg tega pa se je že ob reformi neposrednih plačil leta 2007 Slovenija odločila, da vsa kmetijska gospodarstva, ki so imela na dan 31. 3. 2007 mlečno kvoto, prejemajo dodatek za mleko v višini okoli 28 EUR/tono. Ukrepi Evropske unije Evropska komisija je v letošnjem letu izvedla različne tržnocenovne ukrepe, kot so zasebno skladiščenje masla, izvozna nadomestila za mlečne proizvode, podaljšanje intervencijskega nakupa masla in posnetega mleka v prahu. Pri uveljavitvi izvoznih spodbud za sire je ukinila zahtevo po minimalni ceni, ki jo je moral izvoznik doseči ob izvozu sira in s tem olajšala izvoz sirov. Komisija je dvignila tudi prag posebne pomoči v krizi za mlečni sektor s 7.500 na 15.000 EUR v letih 2009 in 2010. Trenutno velja podaljšanje zasebnega skladiščenja masla do 28. februarja 2010 in intervencijskega odkupa masla in mleka v prahu do 30. novembra, ponovno pa so aktivirana tudi izvozna nadomestila za vse mlečne proizvode. Komisija je podprla predlog za razširitev možnih mlečnih proizvodov, ki so upravičeni za sofinanciranje v okviru sheme mleka v šolah ter izvedla aktivnosti za večjo promocijo v mlečnem sektorju. Komisija bo za ukrepe v mlečnem sektorju v 2010, ki trenutno še niso določeni, predlagala dodatnih 280 mio EUR. Državam članicam bodo sredstva dodeljena na podlagi deleža proizvodnje mleka v okviru celotne EU proizvodnje. Slovenska proizvodnja v EU predstavlja 0,4 % celotne EU proizvodnje, kar naj bi po prvih izračunih pomenilo dodatnih 1,2 mio EUR.

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS