Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Objava razpisov za posodabljanje in dodajanje vrednosti


 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, in sicer za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« in »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug. Okvirna višina nepovratnih sredstev za ukrep posodabljanja znaša 8 milijonov evrov, za ukrep dodajanja vrednosti pa 10 milijonov evrov. Predmet sofinanciranja so že začete naložbe. Prijava na razpis mora biti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovana do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ministrstva in agencije.

 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev


Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje.


Cilj podpore tega ukrepa je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu; stabilizacije dohodkov na kmetijskih gospodarstvih ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.


Predmet podpore so naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, kot so med drugim naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke; skladišča za krmo in pripadajočo opremo; druge objekte in pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, kamor spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin na področju vrtnin (šparglji, artičoke, ipd.), ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin; obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva; cestno in vodno infrastrukturo. Predmet podpore sta tudi prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč ter nakup in postavitev mrež proti toči.


Do podpore so upravičeni stroški naložb ter splošni stroški, ki nastanejo v obdobju od 1. januarja 2007, do preteka treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Vsaka posamična naložba mora biti začeta že pred objavo tega javnega razpisa in realizirana v višini najmanj  10 odstotkov vrednosti posamične naložbe.


Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 evrov na vlogo, najvišji pa 1 milijon evrov. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2 milijona evrov podpore. Delež prispevka EU sredstev v celotnih javnih izdatkih znaša do 75 odstotkov.

 

Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, katerih izvajanje se je začelo pred 1. septembrom 2009, vendar ne pred 1. januarjem 2007 in še niso zaključene.


Cilj podpore tega ukrepa je spodbuditi uvajanje novih proizvodov in učinkovitega trženje produktov; posodabljanje proizvodnih procesov in izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu; stabilizacijo dohodkov na področju predelave in trženja kmetijskih in gozdarskih proizvodov, ter s tem prispevati k večji splošni učinkovitosti in produktivnosti dela.


Vlagatelji so podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani kot gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik.


Upravičeni stroški so nakup nepremičnin; gradnja in obnova nepremičnin, ko je bila podlaga za izvedbo del pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano po 1. januarju 2007; stroški nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata; splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.


Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 evrov na vlogo, najvišji pa do vključno 1,8 milijona evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007 - 2013 pridobi največ do vključno 4 milijone evrov pomoči. Delež prispevka EU sredstev v celotnih javnih izdatkih znaša do 75 odstotkov.

 

*    *    *


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
06.08.2020 Claas Unifarm 300...
05.08.2020 Pottinger 250...
05.08.2020 Rider...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 Odjemalec silaže...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 vrtna kosilnica Husquarna...
04.08.2020 Gaspardo SP 540...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS